Jaarrekening 2015

Stichting Monument Engelandvaarders Zeehostunneltje Katwijk

Inkomsten Inkomsten (deel) Uitgaven Uitgaven (deel) begroting
1. Saldo 01-01-2015 6.512,60
4. Secretariaatskosten -100,–
5. Reiskosten -100,–
6. Kosten Rabobank 01-10-2014 t/m 31-10-2015 167,88 -130,–
7. Onderhoud website -200,–
8. Project 1;  Onderzoek, kennisoverdracht en educatie 2.899,15 -4.000,–
–          Webhosting (VDX ) 72,26
–          Reis- en overige onkosten 171,89
–          Artvision 2.500,–
–          Workshop Crowdfunding 155,–
9. Project 2; Realisatie monument 4.000,– 1.627,54 -/+15.000,–
       –      vooronderzoek 1.500,– -1.500,–
       –      proefopstelling 127,54
–          Donatie Wijkraad 2.500,–
–          Informatie paneel (Meerburgfonds) 1.500,– -1.500,–
10. Project 3; Theaterproductie 6.000,– -/+10.000,–
2.500,–
       –      Gemeente Katwijk 3.000,–
       –      Coöperatiefonds Rabobank 500,–
11. Onvoorzien (abonnement De Schakel, gastvrijheid Katwijks Museum) 90,– -150,–
Totaal 10.000,– 4784,57
Saldo 31-12-2015 11.712,33

Toelichting

In 2015 is er voor een bedrag van € 15.000,– minder aan donaties/schenkingen/subsidies ontvangen dan begroot.

Daarnaast is  de donatie (7.500,–) van Fonds 1818 nog niet geheel gebruikt. Er is nog een bedrag van 992,25 beschikbaar. Dit zal in 2016 worden aangewend voor de actualisatie van de website.

De jaarlijkse kosten van de Rabobank zijn hoger uitgevallen dan begroot. Wel moet worden aangetekend, dat de bankkosten over 13 maanden zijn i.p.v. 12 maanden in 2014. Na aftrek van één maand zijn de bankkosten toch nog hoger t.o.v. 2014 zodat de begroting hierop aangepast moet worden.

Zoetermeer, 7 januari 2016

Leo Dubbelaar, penningmeester SMEZK